Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 16. martā – Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-139/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Siekierzyńska un A. Armenia)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, ieviešot valsts tiesību aktus, kuri paredz, ka no akcīzes nodokļa tiek atbrīvoti energoprodukti, ko izmanto energoietilpīgi uzņēmumi, uz kuriem attiecas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, Polijas Republika nav ievērojusi Padomes Direktīvas 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai 1 , 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 17. panta 4. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Polijas Republika valsts tiesību aktos esot ieviesusi atbrīvojumu no akcīzes nodokļa attiecībā uz energoproduktiem, ko izmanto energoietilpīgi uzņēmumi, uz kuriem attiecas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (turpmāk tekstā – “ES ETS”).

Komisijas ieskatā, tādējādi nav ievēroti no Padomes Direktīvas 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 17. panta 4. punkta izrietošie pienākumi. Atbilstoši šīm tiesību normām atbrīvošana no nodokļa vai nodokļa likmes samazināšana attiecībā uz energoietilpīgu uzņēmumu izmantotiem energoproduktiem esot iespējama vienīgi tad, ja ir noslēgti nolīgumi ar uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām vai ja tiek īstenotas tirgojamu atļauju shēmas vai ekvivalenti pasākumi, ciktāl tie sekmē vides aizsardzības mērķu sasniegšanu vai energoefektivitātes uzlabošanu. Komisijas ieskatā, ES ETS sistēmu nevar atzīt par “tirgojamu atļauju shēmu” iepriekš minēto tiesību normu izpratnē.

____________

1     OV 2003, L 283, 51. lpp.