Language of document :

Beroep ingesteld op 16 maart 2020 – Commissie/Polen

(Zaak C-139/20)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Siekierzyńska en A. Armenia, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

vaststelling dat de Republiek Polen, door de invoering van een recht op vrijstelling van accijns voor energieproducten die worden verbruikt door energie-intensieve bedrijven waarop de Unieregeling inzake de handel in emissierechten van toepassing is, de verplichtingen niet is nagekomen die voortvloeien uit artikel 17, lid 1, onder b), en artikel 17, lid 4, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit1 ;

verwijzing van de Republiek Polen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Republiek Polen heeft in de nationale wet een vrijstelling van accijns ingevoerd voor energieproducten verbruikt door energie-intensieve bedrijven waarop de Unieregeling inzake de handel in emissierechten (hierna: „EU-ETS”) van toepassing is.

Volgens de Commissie levert dat niet-nakoming op van de verplichtingen uit artikel 17, lid 1, onder b), en artikel 17, lid 4, van richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit. Volgens deze bepalingen zijn vrijstellingen of belastingverlagingen voor energieproducten verbruikt door energie-intensieve bedrijven enkel mogelijk indien overeenkomsten zijn aangegaan met ondernemingen of ondernemersverenigingen, of indien regelingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijkwaardige regelingen worden toegepast, voor zover deze leiden tot de verwezenlijking van milieubeschermingsdoelstellingen of verbeteringen in energie-efficiëntie. De EU-ETS kan volgens de Commissie niet worden beschouwd als een „regeling inzake verhandelbare vergunningen” in de zin van bovengenoemde bepalingen.

____________

1 PB 2003, L 283, blz. 51.