Language of document :

Žaloba podaná 16. marca 2020 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-139/20)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Siekierzyńska a A. Armenia, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Poľská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Poľská republika tým, že pri vykonávaní práva, ktoré priznáva oslobodenie od spotrebnej dane pre energetické výrobky, ktoré používajú energeticky náročné podniky spadajúce pod systém Únie obchodovania s emisnými kvótami, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 17 ods. 1 písm. b) a článku 17 ods. 4 smernice Rady z  27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny1 ,

zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľská republika zaviedla do vnútroštátnej legislatívy oslobodenie od spotrebnej dane pre energetické výrobky, ktoré používajú energeticky náročné podniky spadajúce pod systém Únie obchodovania s emisnými kvótami (ďalej len „systém EU ETS“).

Podľa názoru Komisie ide o nesplnenie povinností vyplývajúcich z článku 17 ods. 1 písm. b) a článku 17 ods. 4 smernice Rady z  27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. Podľa týchto ustanovení oslobodenia alebo úľavy na úrovni zdaňovania pre energetické výrobky, ktoré používajú energeticky náročné podniky, prichádzajú do úvahy len v prípade, že sa uzatvárajú dohody s podnikmi alebo združeniami podnikov, alebo keď sa vykonávajú systémy obchodovateľných povolení alebo ekvivalentné opatrenia, pokiaľ vedú k dosahovaniu cieľov ochrany životného prostredia alebo k zvýšeniam úspory energie. Podľa názoru Komisie systém EU ETS nemožno považovať za „systém obchodovateľných povolení“ v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

____________

1 Ú. v. ES L 283, 2003, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405.