Language of document :

Talan väckt den 16 mars 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-139/20)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Siekierzyńska och A. Armenia)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 17.1 b och 17.4 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet1 genom att anta en lag som medger undantag från punktskatt på energiprodukter som används i sådan energiintensiv industri som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Polen har i sin nationella lagstiftning infört ett undantag från punktskatt på energiprodukter som används i sådan energiintensiv industri som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Kommissionen anser att detta innebär att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 17.1 b och 17.4 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. Enligt dessa bestämmelser är det möjligt att meddela undantag från eller nedsättning av skatt på energiprodukter som används av energiintensiv industri endast om överenskommelser träffas med företag eller företagssammanslutningar, eller om överlåtbara tillstånd eller likvärdiga åtgärder vidtas, såvitt dessa innebär att det går att uppnå miljöskyddsmålen eller förbättra energieffektivitet. EU:s system för handel med utsläppsrätter kan enligt kommissionen inte anses som ett överlåtbart tillstånd i den mening som avses i dessa bestämmelser.

____________

1 EUT L 283, 2003, s. 51.