Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Италия), постъпило на 26 март 2020 г. — Analisi G. Caracciolo srl/Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione и др.

(Дело C-142/20)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Страни в главното производство

Жалбоподател: Analisi G. Caracciolo srl

Ответници: Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Преюдициални въпроси

Допуска ли Регламент EО № 765/20081 национална правна уредба (като член 40 от Закон № 88 от 2009 г.), когато тя се тълкува в смисъл, че допуска възможността дейността по акредитация да се извършва от органи без седалище в една от държавите от Европейския съюз — и следователно без отнасяне към единния орган по акредитация — когато тези органи все пак гарантират спазването на стандартите UNI CEI EN ISO/IEC 17025 и UNI CEI EN ISO/IEC 17011 и демонстрират — включително посредством споразумения за взаимно признаване — притежаването на квалификация, която по същество може да се приравни на квалификацията на посочените в Регламент EО № 765/2008 единни органи по акредитация?

Във връзка с член 56 ДФЕС, членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 102 ДФЕС нарушава ли Регламент ЕО № 765/2008 — когато въвежда монополен по съществото си режим на национално равнище за дейностите по акредитация чрез системата на „Единния орган“ — принципите на първичното право на Европейския съюз, и по-специално принципите на свободно предоставяне на услуги и на недопускане на дискриминация, забраната на разликите в третирането, както и правилата в областта на конкуренцията, които забраняват монополното положение?

____________

1 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 2008 г., стр. 30)