Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Itálie) dne 26. března 2020 – Analisi G. Caracciolo srl v. Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione a další

(Věc C-142/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Analisi G. Caracciolo srl

Odpůrci: Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Předběžné otázky

Brání nařízení (ES) č. 765/20081 vnitrostátní právní úpravě (jako je článek 40 zákona č. 88 z roku 2009), pokud je vykládána ve smyslu, že připouští, aby akreditační činnost mohla být prováděna orgány, které nemají sídlo v některém z členských států Evropské unie - a tedy bez zahrnutí jednotného akreditačního orgánu - pokud tyto orgány přesto zaručují dodržování norem UNI CEI EN ISO/IEC 17025 a UNI CEI EN ISO/IEC 17011 a prokáží - také prostřednictvím dohod o vzájemném uznávání - že mají kvalifikaci, která je v zásadě podobná kvalifikaci jednotných orgánů uvedených v nařízení (ES) č. 765/2008?

Porušuje nařízení č. 765/2008 - ve vztahu k článku 56 SFEU, článkům 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i článku 102 SFEU - v části, v níž zavádí režim zásadního monopolu akreditační činnosti na vnitrostátní úrovni prostřednictvím systému „jednotného orgánu“, zásady primárního práva Evropské unie, a zejména zásady volného pohybu služeb a zákazu diskriminace, zákazu nerovného zacházení, jakož i pravidla hospodářské soutěže, která zakazují monopolní situace?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).