Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 26. märtsil 2020 – Analisi G. Caracciolo srl versus Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione jt

(Kohtuasi C-142/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Analisi G. Caracciolo srl

Vastustajad: Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Eelotsuse küsimused

1.    Euroopa Liidu Kohtul palutakse selgitada, kas määrusega (EÜ) nr 765/20081 on vastuolus tõlgendada riigisisest õigusnormi (nagu 2009. aasta seaduse nr 88 artikkel 40) nii, et see säte lubab akrediteerimistoiminguid teha asutustel, mille asukoht ei ole mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis – ja seega ainsa riikliku akrediteerimisasutuse poole pöördumata –, juhul, kui sellised asutused tagavad IEC EN ISO/IEC 17025 ja IEC EN ISO/IEC 17011 standarditest kinnipidamise ja tõendavad – ka vastastikuse tunnustamise lepingute kaudu –, et nad omavad määruses (EÜ) nr 765/2008 sätestatud ühtsete asutustega sisuliselt sarnast kvalifikatsiooni?

2.    Euroopa Liidu Kohtul palutakse selgitada, kas arvestades ELTL artiklit 56, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 20 ja 21 ning ELTL artiklit 102, rikub määrus nr 765/2008 osas, millega see kehtestab akrediteerimistoimingute riigisisesel tasandil „ühtse asutuse” süsteemi kaudu sisuliselt seadusliku monopoli seisundi, Euroopa Liidu esmase õiguse põhimõtteid – eelkõige teenuste osutamise vabaduse ja mittediskrimineerimise põhimõtet, ebavõrdse kohtlemise keeldu ja konkurentsiõiguse eeskirju, mis keelavad monopoolsed olukorrad?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT 2008, L 218, lk 30).