Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia) on esittänyt 26.3.2020 – Analisi G. Caracciolo srl v. Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione ym.

(asia C-142/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Analisi G. Caracciolo srl

Vastapuolet: Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia – Assessorato della salute – Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia – Ente Italiano di Accreditamento ja Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Ennakkoratkaisukysymykset

Euroopan unionin tuomioistuimelta kysytään, onko asetus (EY) N:o 765/20081 esteenä kansalliselle lainsäädännölle (vuonna 2009 annetun lain nro 88 40 §:lle), mikäli sitä tulkitaan niin, että akkreditointia voivat harjoittaa elimet, joilla ei ole kotipaikkaa missään Euroopan unionin jäsenvaltiossa, – eli kääntymättä akkreditoinnista kansallisella tasolla yksin vastaavan elimen puoleen – jos tällaiset elimet kykenevät kuitenkin takaamaan sen, että UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ja UNI CEI EN ISO/IEC 17011 -standardeja noudatetaan ja esittämään – esimerkiksi vastavuoroista tunnustamista koskevilla sopimuksilla – näytön siitä, että niillä on asiallisesti sama pätevyys kuin asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitetuilla kansallisilla akkreditointielimillä?

Euroopan unionin tuomioistuimelta kysytään, onko – SEUT 56 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklan ja SEUT 102 artiklan kannalta tarkasteltuna – katsottava, että asetuksella (EY) N:o 765/2008 loukataan unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatetta, palvelujen tarjoamisen vapautta ja syrjintäkiellon periaatetta, eriarvoisen kohtelun kieltoa sekä niitä kilpailusääntöjä, joissa kielletään monopoliasemat, kun sillä on kansallisella tasolla otettu akkreditoinnin osalta käyttöön monopoliksi asiallisesti katsottava yhden toimijan järjestelmä?

____________

1 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta 9.7.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 (EUVL 2008,L 218, s. 30).