Language of document :

2020 m. kovo 26 d. Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione ir kt.

(Byla C-142/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Analisi G. Caracciolo srl

Kitos apeliacinio proceso šalys: Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia – Assessorato della salute – Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia – Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 2008 m. Reglamentą (EB) Nr. 7651 draudžiami nacionalinės teisės aktai (kaip antai 2009 m. Įstatymo Nr. 88 40 straipsnis), aiškinami taip, kad įstaigos, kurios neturi buveinės nė vienoje iš Europos Sąjungos šalių ir todėl neprivalo kreiptis į bendrą akreditacijos įstaigą, gali vykdyti akreditavimo veiklą jei šios įstaigos užtikrina, kad laikomasi UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ir UNI CEI EN ISO/IEC 17011 standartų reikalavimų, ir įrodo, pavyzdžiui, remdamosi susitarimais dėl abipusio pripažinimo, kad jų kvalifikacija iš esmės prilygsta 2008 m. Reglamente (EB) Nr. 765 nurodytų bendrų įstaigų kvalifikacijai?

2    Ar, atsižvelgiant į SESV 56 straipsnį, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 21 straipsnius ir SESV 102 straipsnį, 2008 m. Reglamentu (EB) Nr. 765, kiek juo nacionaliniu lygmeniu sukūrus „bendros įstaigos“ sistemą įtvirtinamas akreditavimo veiklos monopolis, pažeidžiami Europos Sąjungos pirminės teisės principai, visų pirma laisvo paslaugų teikimo ir nediskriminavimo principai, nevienodo požiūrio draudimas ir konkurencijos taisyklės, kuriomis draudžiamas monopolio kūrimas?

____________

1     2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008, p. 30).