Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Taliansko) 26. marca 2020 – Analisi G. Caracciolo srl/Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione a i.

(vec C-142/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Analisi G. Caracciolo srl

Odporcovia v odvolacom konaní: Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia – Assessorato della salute – Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia – Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni nariadenie ES č. 765/20081 vnútroštátnej právnej úprave (akou je článok 40 zákona č. 88/2009), ak sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje, aby akreditáciu mohli vykonávať aj organizácie, ktoré nemajú sídlo v jednej z krajín Európskej Únie – a teda bez obrátenia sa na jediný akreditačný orgán –, ak tieto organizácie v každom prípade zabezpečia dodržiavanie noriem UNI CEI EN ISO/IEC 17025 a UNI CEI EN ISO/IEC 17011 a preukážu – i prostredníctvom dohôd o vzájomnom uznávaní – splnenie odbornosti v podstate „porovnateľnej“ s odbornosťou jediného orgánu podľa nariadenia (ES) č. 765/2008?

2.    Porušuje nariadenie (ES) č. 765/2008, ak zavádza v podstate režim monopolu na akreditáciu na národnej úrovni prostredníctvom systému „jediného orgánu“ – v súvislosti s článkom 56 ZFEÚ a článkami 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie, ako aj s článkom 102 ZFEÚ – zásady primárneho práva Európskej únie, a najmä zásady slobodného poskytovania služieb a zákazu diskriminácie, zákazu rozdielneho zaobchádzania, ako aj pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré zakazu[jú] monopolné postavenie?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 2008, s. 30).