Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italija) 26. marca 2020 – Analisi G. Caracciolo srl/Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione in drugi

(Zadeva C-142/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Analisi G. Caracciolo srl

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali Uredba (ES) št. 765/20081 nasprotuje nacionalni ureditvi (kakršen je člen 40 zakona št. 88 iz leta 2009) v delu, v katerem dopušča, da lahko dejavnost akreditacije opravljajo organi, ki nimajo sedeža v eni od držav Evropske unije – in torej ne da bi se obrnili na enotni organ za akreditacijo –, čeprav ti organi vseeno zagotavljajo spoštovanje standardov UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in UNI CEI EN ISO/IEC 17011 in dokazujejo – tudi na podlagi sporazumov medsebojnega priznavanja –, da imajo v bistvu podobne kvalifikacije kot enotni organi za akreditacijo v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008?

Ali – v zvezi s členom 56 PDEU, členoma 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 102 PDEU – Uredba (ES) št. 765/2008 v delu, v katerem vzpostavlja ureditev velikega monopola na nacionalni ravni, vezanega na dejavnost akreditacije prek sistema enotnega organa, krši načela primarnega prava Evropske unije, zlasti načela svobode opravljanja storitev in prepovedi diskriminacije ter načela prepovedi različnega obravnavanja ter pravila o konkurenci, ki prepovedujejo monopol?

____________

1     Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL 2008, L 218, str. 30).