Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italien) den 26 mars 2020 – Analisi G. Caracciolo srl mot Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione m.fl.

(Mål C-142/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parter i det nationella målet

Klagande: Analisi G. Caracciolo srl

Motparter: Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Tolkningsfrågor

1)    Utgör förordning (EG) nr 765/20081 hinder för en tolkning av en nationell bestämmelse (såsom artikel 40 i lag nr 88/2009) enligt vilken ackrediteringar kan genomföras av organ som inte har hemvist i en EU-medlemsstat – och därför utan att vända sig till det utsedda ackrediteringsorganet – förutsatt att dessa organ under alla omständigheter säkerställer iakttagandet av standarderna UNI CEI EN ISO/IEC 17025 och UNI CEI EN ISO/IEC 17011 och styrker – däribland genom avtal om ömsesidigt erkännande – att de har kvalifikationer som i allt väsentligt är likvärdiga med de kvalifikationer som innehas av de utsedda nationella organ som avses i förordning (EG) nr 765/2008?

2)    Utgör förordning (EG) nr 765/2008, mot bakgrund av artikel 56 FEUF, artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 102 FEUF, ett åsidosättande av principerna i unionens primärrätt, däribland friheten att tillhandahålla tjänster, icke-diskrimineringsprincipen och likabehandlingsprincipen, samt konkurrensreglerna om förbud mot monopolställningar, eftersom det genom systemet med ”ett enda organ” införs ett faktiskt ackrediteringsmonopol på nationell nivå?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 2008, s. 30).