Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 31 март 2020 г. — Kemwater ProChemie s. r. o./Odvolací finanční ředitelství

(Дело C-154/20)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател в първоинстанционното производство: Kemwater ProChemie s. r. o.

Ответник в първоинстанционното производство: Odvolací finanční ředitelství

Преюдициални въпроси

Съответства ли на Директива 2006/112/ЕО1 положение, при което упражняването на правото на приспадане на начисления данък върху добавената стойност зависи от изпълнението от данъчнозадълженото лице на задължение да докаже, че получената от него доставка по облагаема сделка е извършена от друго конкретно данъчнозадължено лице?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, допустимо ли е, ако данъчнозадълженото лице не изпълни посоченото задължението за доказване, на това лице да се откаже правото на приспадане на начисления данък, макар да не е доказано, че то е знаело или и могло да знае, че придобивайки стоките или услугите участва в данъчна измама?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).