Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 31 marca 2020 r. – Kemwater ProChemie s. r. o. / Odvolací finanční ředitelství

(Sprawa C-154/20)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Nejvyšší správní soud

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Kemwater ProChemie s. r. o.

Strona pozwana: Odvolací finanční ředitelství

Pytania prejudycjalne

Czy w zgodzie z dyrektywą 2006/112/WE1 pozostaje sytuacja, w której skorzystanie z prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej jest uzależnione od spełnienia przez podatnika obowiązku wykazania, że przyjęte przez niego świadczenie w ramach transakcji podlegającej opodatkowaniu zostało spełnione przez innego konkretnego podatnika?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze – czy jeżeli podatnik nie spełni wskazanego obowiązku dowodowego, to dopuszczalne jest odmówienie podatnikowi prawa do odliczenia naliczonego podatku, chociaż nie zostało udowodnione, że ten podatnik wiedział albo mógł wiedzieć, że nabywając towary albo usługi bierze udział w oszustwie podatkowym?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).