Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 25 września 2019 r. w sprawie T-99/19, Magnan / Komisja, wniesione w dniu 24 listopada 2019 r. przez Nathaniela Magnana

(Sprawa C-860/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Nathaniel Magnan (przedstawiciel: J. Fayolle, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r. Trybunał (szósta izba) oddalił odwołanie.

____________