Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 26 февруари 2020 г. — XY/Hauptzollamt B

(Дело C-100/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: XY

Ответник: Hauptzollamt B

Преюдициален въпрос

Трябва ли съгласно правото на Съюза върху вземане от възстановяване на неправилно установен размер на данък върху електроенергията да се начисли лихва, ако установяването на по-нисък размер на данъка върху електроенергията се основава на факултативното данъчно намаление съгласно член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията1 и установяването на твърде висок размер на данъка се основава единствено на грешка при прилагането към разглеждания случай на националната разпоредба, която е приета за транспонирането на член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2003/96/EО?

____________

1 ОВ L 283, 2003 г., стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98.