Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 26 februari 2020 – XY mot Hauptzollamt B

(Mål C-100/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: XY

Motpart: Hauptzollamt B

Tolkningsfråga

Krävs det enligt unionsrätten att ränta betalas vid en rätt till återbetalning av felaktigt fastställd skatt på elektricitet om den lägre skatten grundades på den frivilliga skattenedsättningen enligt artikel 17.1 a i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet(1 ) och den för höga skatt som fastställts i det aktuella målet uteslutande grundades på ett fel vid tillämpningen av den nationella bestämmelse som antagits för att genomföra artikel 17.1 a i direktiv 2003/96?

____________

(1 ) EUT. 2003, L 283, s. 51.