Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 3.3.2020 – Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. v. Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa nykyisin Minister Infrastruktury, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(asia C-120/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Vastaajat: Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa nykyisin Minister Infrastruktury, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY1 säännöksiä ja erityisesti tämän direktiivin 4 artiklan 5 kohtaa sekä 30 artiklan 1, 3, 5 ja 6 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että rautatieyritys, ilman, että sääntelyelimen päätökseen kohdistetaan tuomioistuinvalvontaa, vaatii jäsenvaltiolta vahingonkorvausta direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta tilanteessa, jossa vahingonkorvauksen osa olisi rautateiden infrastruktuurin käytöstä liikaa peritty maksu?

Onko se, että katsotaan, että on oikeus saada korvausta unionin oikeuden perusteella unionin oikeuden virheellisestä soveltamisesta ja erityisesti direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta tai sen täytäntöönpanon laiminlyönnistä, ainoastaan silloin, kun rikotun oikeusnormin tarkoituksena on antaa oikeuksia yksityisille, oikeuden rikkominen on merkittävä (erityisesti kun on kyseessä ilmeinen ja vakava jäsenvaltion harkintavallan ylittäminen direktiivin täytäntöönpanossa) ja vahinko on välittömässä syy-yhteydessä laiminlyöntiin, esteenä jäsenvaltion säännökselle, jossa annetaan tällaisissa tapauksissa oikeus saada korvausta vähemmän tiukoin edellytyksin?

____________

1 Rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (EYVL 2001, L 75, s. 29).