Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Polska) 3. marca 2020 – Koleje Mazowieckie/Skarbowi Państwa – Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa obecnie Ministrowi Infrastruktury i Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(Zadeva C-120/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji: Koleje Mazowieckie

Toženi stranki na prvi stopnji: Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 20011 , zlasti člen 4(5) ter člen 30(1), (3), (5) in (6) te direktive, razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi prevoznik v železniškem prometu, ob opustitvi sodnega nadzora nad odločbo regulatornega organa, uveljavljal odškodninske zahtevke zoper državo članico zaradi napačnega izvajanja direktive v primeru, v katerem je element odškodnine preveč plačana uporabnina za uporabo železniške infrastrukture?

Ali stališče, da se pravica do odškodnine na podlagi prava Skupnosti zaradi nepravilne uporabe prava Evropske unije in zlasti zaradi nepravilnega izvajanja direktive ali njenega neizvajanj prizna samo, ko je kršena določba vir pravic za posameznike, ko gre za kvalificirano pravno kršitev (zlasti v obliki očitne in resne kršitve diskrecijske pravice države članice pri izvajanju direktive) in ko obstaja neposredna vzročna zveza med kršitvijo in škodo, nasprotuje pravni ureditvi države članice, v skladu s katero se v takih primerih pravica do odškodnine prizna pod manj strogimi pogoji?

____________

1 Direktiva 2001/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 5, str. 404)-