Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 3 mars 2020 – Koleje Mazowieckie mot Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(Mål C-120/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: Koleje Mazowieckie

Motpart: Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tolkningsfrågor

1)    Ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 20011 , särskilt artiklarna 4.5 och 30.1, 30.3, 30.5 och 30.6 i detta direktiv tolkas så, att de utgör hinder för ett järnvägsföretag att, utan domstolsprövning av tillsynsmyndighetens beslut, väcka skadeståndstalan mot en medlemsstat på grund av ett felaktigt införlivande av direktiv 2001/14 i en situation där skadeståndet utgör en del av en för högt inbetald avgift för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur?

2)    Utgör det förhållandet att en rätt till skadestånd enligt gemenskapsrätten på grund av en felaktig tillämpning av unionsrätten, och i synnerhet på grund av ett felaktigt införlivande eller underlåtenhet att införliva ett direktiv endast kan anses föreligga när den rättsregel som har överträtts ska ha till syfte att ge enskilda rättigheter, överträdelsen av rättsregeln är kvalificerad till sin art (särskilt i form av ett uppenbart och allvarligt överskridande av medlemsstatens utrymme för skönsmässiga bedömning vid införlivandet av direktivet), och det finns ett direkt orsakssamband mellan överträdelsen och skadan, hinder mot en medlemsstats lagstiftning enligt vilken det i sådana fall föreligger en rätt till skadestånd när mindre strikta villkor är uppfyllda?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EGT L 75, 2001, s. 29).