Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 11 март 2020 г. — European Pallet Association eV/PHZ BV

(Дело C-133/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Касатор: European Pallet Association eV

Ответник по касационната жалба: PHZ BV

Преюдициални въпроси

a)    Необходимо ли е за успешното позоваване на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността1 последващото търгуване на съответните маркови продукти да засяга или да може да засегне една или няколко от […] функциите на марката [(и по-специално функциите на марката да указва произход и да гарантира качество, както и комуникационната, инвестиционната и рекламната ѝ функции]?

б)    При положителен отговор на буква a) от първия въпрос, налице ли е изискване, което съществува наред с изискването за наличие на „законни основания“?

в)    Винаги ли за успешното позоваване на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността е достатъчно да е засегната на една или няколко от посочените във въпрос 1, буква а) функции?

a)    Може ли по принцип да се твърди, че на основание член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността притежател на марка може да се противопостави на последващото търгуване със стоки с неговата марка, когато тези стоки са ремонтирани от други лица, а не от притежателя на марката или от лица, които са оправомощени от него за това?

б)    При отрицателен отговор на буква а) от втория въпрос, при положение че стоки, които са пуснати на пазара от притежателя на марката или с негово съгласие, са впоследствие ремонтирани от трето лице, зависи ли наличието на „законни основания“ по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността от вида на тези стоки или от вида на извършения ремонт […] или от други или особени обстоятелства като […] тези в настоящото дело?

a)    Изключено ли е притежателят на марката по смисъла на член 13, параграф 2 от Регламента относно марката на Общността да се противопостави на последващо търгуване със стоки, които са ремонтирани от трети лица, когато марката се използва по начин, който не може да създаде впечатление, че съществува икономическа връзка между притежателя на марката (или неговите лицензополучатели) и страната, която продължава да разпространява стоките, например когато поради премахването на марката и/или допълнително етикетиране на стоките след ремонта може ясно да се установи, че ремонтът не е извършен от притежателя на марката или от негов лицензополучател или с тяхно съгласие?

б)    Релевантен ли е в това отношение отговорът на въпроса дали марката може да бъде премахната по лесен начин, без да бъде засегната техническата годност или практическата използваемост на палетите?

Релевантно ли е за отговора на предходните въпроси обстоятелството дали става дума за колективна марка по смисъла на Регламента относно марката на Общността, и ако отговорът е положителен, в какво отношение?

____________

1     Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година (кодифицирана версия) (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).