Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – European Pallet Association eV/PHZ BV

(Lieta C-133/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: European Pallet Association eV

Atbildētāja: PHZ BV

Prejudiciālie jautājumi

a)    Vai, lai varētu lietderīgi atsaukties uz Regulas par Kopienas preču zīmi 1 13. panta 2. punktu, ir jākonstatē, ka attiecīgo zīmolpreču tālāka pārdošana kaitē vai var kaitēt vienai vai vairākām preču zīmes funkcijām, kas iepriekš minētas 3.2.4. punktā?

b)    Ja uz pirmā jautājuma a) daļu atbilde ir apstiprinoša, vai runa tad ir par prasību, kas ir jāievēro papildus “pamatotu iemeslu” prasībai?

c)    Vai, lai varētu lietderīgi atsaukties uz Regulas par Kopienas preču zīmi 13. panta 2. punktu, pietiek ar kaitējumu vienai vai vairākām preču zīmes funkcijām, kas minētas pirmā jautājuma a) daļā?

a)    Vai principā var apgalvot, ka preču zīmes īpašnieks, pamatojoties uz Regulas par Kopienas preču zīmi 13. panta 2. punktu, var iebilst pret preču tālāku pārdošanu ar savu preču zīmi, ja šīs preces ir labojušas citas personas, nevis preču zīmes īpašnieks vai viņa attiecīgi pilnvarotās personas?

b)    Ja uz otrā jautājuma a) daļu atbilde ir noliedzoša, vai tad “pamatotu iemeslu” pastāvēšana Regulas par Kopienas preču zīmi 13. panta 2. punkta izpratnē attiecībā uz precēm, ko tirgū laidis preču zīmes īpašnieks vai kas laistas tirgū ar viņa piekrišanu, pēc labošanas, ko veikusi trešā persona, ir atkarīga no preču veida vai veiktās labošanas veida (kā iepriekš detalizēti norādīts 3.2.5. punktā), vai arī no citiem apstākļiem, piemēram, no šajā lietā iepriekš 2.1. punkta ii) un iii) apakšpunktā norādītajiem īpašajiem apstākļiem?

a)    Vai preču zīmes īpašniekam Regulas par Kopienas preču zīmi 13. panta 2. punkta izpratnē ir liegts iebilst pret trešās personas labotu preču tālāku pārdošanu, ja preču zīme tiek izmantota tādējādi, ka nevar rasties iespaids, ka starp preču zīmes īpašnieku (vai viņa licenciātiem) un pusi, kas izplata preces tālāk, pastāv ekonomiska saikne, piemēram, ja pēc preču zīmes noņemšanas un/vai preču papildu marķēšanas pēc labošanas ir skaidri redzams, ka labošanu nav veicis preču zīmes īpašnieks vai viņa licenciāts vai tā nav veikta ar viņa piekrišanu?

b)    Vai, atbildot uz jautājumu, ir būtiski, vai preču zīme ir vienkārši noņemama, neapdraudot preču tehnisko piemērotību vai praktisko noderīgumu?

Vai, atbildot uz iepriekš minētajiem jautājumiem, ir būtiski, vai runa ir par kolektīvu preču zīmi Regulas par Kopienas preču zīmi izpratnē, un, ja tas tā ir, kādā ziņā?

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) (OV 2009, L 78, 1. lpp.).