Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 11. marca 2020 – European Pallet Association e. V./PHZ BV

(vec C-133/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: European Pallet Association e. V.

Žalobca: PHZ BV

Prejudiciálne otázky

a)    Je na to, aby bolo možné úspešne sa dovolávať článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/20091 , potrebné, aby ďalší predaj dotknutých výrobkov označených ochrannou známkou zasahoval alebo mohol zasahovať do jednej alebo viacerých z funkcií ochrannej známky [funkcia označenia pôvodu a funkcia záruky kvality, ako aj komunikačná, investičná a reklamná funkcia]?

b)    V prípade kladnej odpovede na otázku 1 písm. a) ide o požiadavku, ktorá platí popri požiadavke týkajúcej sa existencie „oprávnených dôvodov“?

c)    Je na to, aby bolo možné úspešne sa dovolávať článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, postačujúce, aby došlo k zásahu do jednej alebo viacerých z funkcií ochrannej známky uvedených v otázke 1 písm. a)?

a)    Možno všeobecne povedať, že majiteľ ochrannej známky môže na základe článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zabrániť ďalšiemu predaju tovarov pod jeho ochrannou známkou, ak tieto tovary opravili iné osoby než majiteľ ochrannej známky alebo osoby, ktorým dal na to oprávnenie?

b)    Pokiaľ je odpoveď na otázku 2 písm. a) záporná, závisí existencia „oprávnených dôvodov“ v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v prípade tovarov, ktoré boli uvedené na trh majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, po tom, čo ich opravila tretia osoba, od povahy tovarov alebo od povahy vykonanej opravy… alebo od iných okolností, ako sú v prejednávanom prípade… osobitné uvedené okolnosti?

a)    Je vylúčené, aby majiteľ ochrannej známky v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 zabránil ďalšiemu predaju tovarov, ktoré opravili tretie osoby, ak sa ochranná známka používa spôsobom, ktorý nemôže vyvolať dojem, že medzi majiteľom ochrannej známky (alebo subjektmi, ktorým udelil licenciu) a osobou, ktorá tieto tovary ďalej šíri, existuje hospodárske prepojenie, napr. keď je v dôsledku odstránenia ochrannej známky a/alebo doplňujúceho označenia tovarov nálepkami po oprave zrejmé, že oprava nebola vykonaná majiteľom ochrannej známky alebo jedným zo subjektov, ktorým udelil licenciu, alebo s ich súhlasom?

b)    Je pritom dôležitá odpoveď na otázku, či sa ochranná známka dá jednoduchým spôsobom odstrániť bez obmedzenia technickej spôsobilosti alebo praktickej použiteľnosti tovarov?

Je pre zodpovedanie vyššie uvedených otázok relevantné, či ide o kolektívnu známku v zmysle nariadenia č. 207/2009, a ak áno, v akom smere?

____________

1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. ES L 078, 24.3.2009, s. 1).