Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 11. marca 2020 – European Pallet Association e. V./PHZ BV

(Zadeva C-133/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: European Pallet Association e. V.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: PHZ BV

Vprašanja za predhodno odločanje

1. (a)    Ali je za uspešno sklicevanje na člen 13(2) Uredbe o znamki Skupnosti1 zahtevano, da nadaljnja komercializacija zadevnih proizvodov, varovanih z znamko, pomeni kršitev ene ali več funkcij znamke, navedenih zgoraj v točki 3.2.4?

(b)    Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen, ali gre torej za zahtevo, ki je podana poleg zahteve glede obstoja „utemeljenih razlogov“?

(c)    Ali za uspešno sklicevanje na člen 13(2) Uredbe o znamki Skupnosti vedno zadostuje, da gre za kršitev ene ali več funkcij znamke iz vprašanja 1(a)?

2. (a)    Ali je mogoče v splošnem trditi, da lahko imetnik znamke na podlagi člena 13(2) Uredbe o znamki Skupnosti nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, označenega z njegovo znamko, če so to blago popravili drugi in ne imetnik znamke ali osebe, ki jim je ta za to dal soglasje?

(b)    Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen, ali je potem obstoj „utemeljenih razlogov“ v smislu člena 13(2) Uredbe o znamki Skupnosti po popravilu blaga – ki je bilo na trg dano na trg s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem – ki ga je opravila tretja oseba, odvisen od narave blaga ali od narave opravljenega popravila (kot je bilo natančneje pojasnjeno zgoraj v točki 3.2.5) ali od drugih okoliščin, kot so posebne okoliščine v obravnavani zadevi, navedene zgoraj v točki 2.1 (ii) in (iii)?

3. (a)    Ali je izključeno, da imetnik znamke v smislu člena 13(2) Uredbe o znamki Skupnosti nasprotuje nadaljnji komercializaciji popravljenega blaga, če se znamka uporablja na način, ki ne more vzbuditi vtisa, da med imetnikom znamke (ali njegovimi pridobitelji licence) in stranko, ki blago nadalje komercializira, obstaja gospodarska povezava, na primer če je z odstranitvijo znamke in/ali dodatnim označevanjem blaga po popravilu jasno, da popravilo ni bilo opravljeno s strani imetnika znamke ali njegovega pridobitelja licence ali s soglasjem enega od njiju?

(b)    Ali je glede tega pomemben odgovor na vprašanje, ali je mogoče znamko na enostaven način odstraniti, ne da bi se škodovalo tehnični kakovosti ali praktični uporabnosti blaga?

4. Ali je za odgovor na prejšnja vprašanje upoštevno, ali gre za kolektivno znamko na podlagi Uredbe o znamki Skupnosti, in če je tako, v kakšnem smislu?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (UL 2009, L 78, str. 1).