Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 11 mars 2020 – European Pallet Association eV mot PHZ BV

(Mål C-133/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: European Pallet Association eV

Motpart: PHZ BV

Tolkningsfrågor

1. a)    Är ett krav för att med framgång kunna åberopa artikel 13.2 i förordning nr 207/20091 att fortsatt marknadsföring skadar eller kan skada en eller flera av varumärkets ovan i punkt 3.24 nämnda funktioner?

b)    Om fråga 1 a ska besvaras jakande, rör det sig i så fall om ett krav som har uppställts utöver kravet på förekomsten av ”skälig grund?

c)    Är det för att med framgång kunna åberopa artikel 13.2 i förordning nr 207/2009 fortfarande tillräckligt att en eller fler av de funktioner hos varumärket som avses i fråga 1 a skadas?

2. a)    Går det rent allmänt att säga att en varumärkesinnehavare med stöd av artikel 13.2 i förordning nr 207/2009 kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som bär dennes varumärke om dessa varor har reparerats av någon annan än varumärkesinnehavaren eller personer som denne har tillåtit att utföra reparationer?

b)    Om fråga 2 a ska besvaras nekande, är förekomsten av ”skälig grund, i den mening som avses i artikel 13.2 i förordning nr 207/2009, efter en tredje mans reparation av varor som av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har släppts ut på marknaden beroende av [Orig. s. 9] varornas art eller de utförda reparationernas art (såsom närmare beskrivs i punkt 3.2.5 ovan), eller på andra omständigheter, såsom de som är i fråga i förevarande fall och som angetts i punkt 2.1 ii och 2.1 iii ovan?

3.a)    Är det omöjligt för en varumärkesinnehavare att motsätta sig fortsätt marknadsföring av varor i den mening som avses i artikel 13.2 i förordning nr 207/2009 om varumärket används på ett sätt som inte kan ge intryck av att det finns ett ekonomiskt band mellan varumärkesinnehavaren (eller dess licenstagare) och den part som marknadsför varorna, exempelvis om det genom att avlägsna varumärket och/eller andra etiketter från varorna efter reparationen tydligt framgår att reparationen inte har utförts av eller med samtycke från varumärkesinnehavaren eller en av dess licenstagare?

b)    Har det därvid betydelse huruvida varumärket lätt kan avlägsnas, utan att detta påverkar varornas tekniska tillförlitlighet eller praktiska användbarhet?

4.     Har det för besvarandet av ovannämnda frågor betydelse huruvida det rör sig om ett kollektivmärke enligt förordning nr 207/2009, och i så fall på vilket sätt?

____________

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, 2009, s. 1)