Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 24. února 2020 – Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ v. Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Věc C-96/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Odpůrce: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Předběžné otázky

Musí být čl. 9 odst. 2 směrnice 2002/98/ES, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek1 vykládán v tom smyslu, že tím, že mezi dalšími minimálními kvalifikačními podmínkami pro přístup k funkci odpovědné osoby transfuzního zařízení uvádí držení akademického titulu ‚v oboru lékařských nebo biologických věd‘, přímo přiznává absolventům těchto oborů právo vykonávat funkci odpovědné osoby transfuzního zařízení?“;

Umožňuje nebo brání v důsledku toho unijní právo tomu, aby vnitrostátní právo vylučovalo, aby výše uvedená funkce odpovědné osoby transfuzního zařízení mohla být vykonávána absolventy biologických věd?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 2001/83/ES (Úř. věst. L 33, s. 30).