Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 24.2.2020 – Ordine Nazionale Biologi, MX, NY ja OZ v. Presidenza del Consiglio dei Ministri

(asia C-96/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valitajat: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY ja OZ

Vastapuoli: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten 2002/98/EY1 9 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että koska siinä mainitaan veripalvelulaitoksen vastuuhenkilön asemaan pääsyltä edellytetyt kolme vähimmäisvaatimusta, se, että henkilöllä on ”lääketieteen tai biotieteiden alan [korkeakoulu]tutkinto” antaa suoraan tällaisen tutkinnon suorittaneille kummankin tieteenalan osalta oikeuden päästä veripalvelulaitoksen vastuuhenkilön tehtävään?

Salliiko vai estääkö unionin oikeus sen, että kansallisessa oikeudessa rajataan veripalvelulaitoksen vastuuhenkilön tehtävään pääsy siten, ettei siihen hyväksytä henkilöitä, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon biotieteissä?”

____________

1 Laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 27.1.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY (EUVL 2003, L 33, s. 30).