Language of document :

2020 m. vasario 24 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Byla C-96/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Kita kasacinio proceso šalis: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2002/98/EB, nustatančios žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus1 , 9 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad, nustačius, kaip vieną iš būtinųjų kvalifikacijos reikalavimų asmeniui, skiriamam atsakingu kraujo donorystės įstaigos asmeniu, reikalavimą turėti akademinį išsilavinimą „medicinos ar biologijos srityje“, tiek vienoje, tiek kitoje srityje mokslus baigusiems asmenims tiesiogiai suteikiama teisė eiti kraujo donorystės įstaigos atsakingo asmens pareigas?

2.    Ar, priklausomai nuo atsakymo į pirmąjį klausimą, pagal Sąjungos teisę leidžiama arba draudžiama nacionalinės teisės aktuose nenumatyti galimybės kraujo donorystės įstaigos atsakingo asmens pareigas eiti mokslus biologijos srityje baigusiems asmenims?

____________

1 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičianti Direktyvą 2001/83/EB (OL L 33, 2003, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 346).