Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 24 februari 2020 – Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ mot Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Mål C-96/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Motpart: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tolkningsfrågor

Ska artikel 9.2 i direktiv 2002/98/EG om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter1 tolkas så, att den omständigheten att det – bland de övriga minimikraven när det gäller kvalifikationer för att få tillträde till befattningen som ansvarig person för en inrättning för blodverksamhet – anges att personen ska inneha en akademisk examen ”inom medicinska och biologiska discipliner” innebär att personer med högskoleexamen i båda disciplinerna direkt tillerkänns rätten att kunna inneha befattningen som ansvarig person för en inrättning för blodverksamhet?

Ska unionsrätten följaktligen anses tillåta eller utgöra hinder för att nationell rätt utesluter möjligheten att ovannämnda befattning som ansvarig person för en inrättning för blodverksamhet kan innehas av personer med högskoleexamen inom biologiska discipliner?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG (EGT L 33, 2003, s, 40).