Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Германия), постъпило на 4 февруари 2020 г. — AR/Stadt Pforzheim

(Дело C-56/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: AR

Ответник: Stadt Pforzheim

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Съюза, по-специално Директива № 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства1 , национална правна уредба, съгласно която при решение за отказ да се признае валидността на свидетелство за управление на моторно превозно средство по смисъла на член 11, параграф 4, втора алинея от Директива 2006/126/ЕО картата на издаденото в чужбина свидетелство за управление на моторно превозно средство на Общността на лице, което няма постоянно пребиваване в страната, трябва незабавно да бъде представена на националния орган, който приема решението, за да отбележи в него липсата на право на управление на моторни превозни средства в страната; забележката (за забрана) обикновено се вписва в картата на свидетелството за управление на моторно превозно средство на Общността, като в поле 13 се поставя червено, зачертано по диагонал „D“ в място 13 (например под формата на стикер)?

____________

1 OB L 403, 2006 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр. 216.