Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 4.2.2020 – AR v. Stadt Pforzheim

(asia C-56/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: AR

Vastapuoli: Stadt Pforzheim

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeus, erityisesti ajokorteista 20.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY,1 sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY saksankielisen toisinnon oikaisemisesta 29.6.2018 annetulla komission direktiivillä (EU) 2018/933,2 esteenä sellaisille kansallisen oikeuden säännöksille, joiden mukaan silloin, kun tehdään direktiivin 2006/126/EY 11 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tunnustamatta jättämistä koskeva päätös, ulkomainen EU-ajokortti, jonka haltijalla ei ole vakinaista asuinpaikkaa Saksassa, on viipymättä esitettävä päättävälle kansalliselle viranomaiselle, jotta se voi tehdä ajokorttiin merkinnän puuttuvasta ajo-oikeudesta Saksan alueella; EU-ajokortin osalta tällainen rajoitusmerkintä on yleensä tilaan 13 kiinnitettävä punainen ”D”-kirjain, joka on yliviivattu (esim. tarra)?

____________

1 EUVL 2006, L 403 s. 18.

2 EUVL 2018, L 165 s. 35.