Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2020. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AR kontra Stadt Pforzheim

(C-56/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: AR

Alperes: Stadt Pforzheim

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétesek-e az uniós joggal és különösen a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1 az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezések, amelyek alapján a 2006/126/EK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerinti, az érvényesség elismerésének megtagadásáról szóló határozat következtében a nem belföldi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy köteles a külföldi, kártya formátumú közösségi vezetői engedélyét haladéktalanul benyújtani a határozatot hozó belföldi hatósághoz, hogy az a vezetői engedélyen a belföldi vezetési jogosultság hiányát feltüntethesse; a (tilalmi) megjelölésre a kártya formátumú, közösségi vezetői engedély esetén főszabály szerint egy piros, ferdén áthúzott „D” betű 13. mezőben történő feltüntetésével kerül sor (például matrica formájában)?

____________

1 HL 2006. L 403. 18. o.