Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 4 februari 2020 – AR mot Stadt Pforzheim

(Mål C-56/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parter i det nationella målet

Klagande: AR

Motpart: Stadt Pforzheim

Tolkningsfråga

Ska unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort1 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken – när ett beslut i den mening som avses i artikel 11.4 andra stycket i direktiv 2006/126/EG om att inte erkänna ett utländskt gemenskapskörkort som tillhör en person som inte har sin permanenta bosättningsort i landet har meddelats – körkortet utan dröjsmål ska överlämnas till den beslutsfattande nationella myndigheten för att myndigheten ska påföra en anteckning på körkortet om att förarbehörighet saknas i landet, varvid anteckningen (om förbudet att framföra motorfordon) på ett gemenskapskörkort i regel påförs genom att anbringa ett rött ”D” överstruket med ett snedstreck i utrymme 13 (till exempel i form av ett klistermärke)?

____________

1 EUT L 403, 2006, s. 18