Language of document :

Žaloba podaná dne 23. dubna 2020 – Evropská komise v. Portugalská republika

(Věc C-169/20)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. França a C. Perrin, zmocněnci)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Evropská komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

konstatoval, že Portugalská republika tím, že v rámci výpočtu registrační daně nezapočítala umoření environmentální složky do výpočtu hodnoty použitelné na ojetá vozidla dovezená na území uvedeného státu a pořízená v jiných členských státech, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie;

uložil Portugalské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dotčené portugalské právní předpisy zakládají diskriminaci zdanění dovezeného vozidla v porovnání se zdaněním podobného tuzemského vozidla. Platný způsob a vzorec výpočtu vedou k tomu, že zdanění dovezeného vozidla je téměř vždy vyšší.

Tato situace je tím více znepokojující, že je v rozporu s ustálenou judikaturou Soudního dvora: portugalské právní předpisy týkající se výpočtu daně použitelné na ojetá vozidla pořízená v jiných členských státech již byly předmětem dřívějších řízení o nesplnění povinnosti a několika rozsudků Soudního dvora.

Portugalské právní předpisy nezaručují, že ojetá vozidla dovezená z jiných členských států nebudou zdaněna částkou vyšší, než je daň v případě podobných tuzemských ojetých vozidel. Lze to vysvětlit tím, že v důsledku změny právních předpisů v roce 2016 již není započítáváno umoření environmentální složky použité pro výpočet hodnoty ojetého vozidla.

Z toho vyplývá, že tabulka umoření stanovená vnitrostátními právními předpisy nevede k přiměřenému přiblížení skutečné ceně dovezeného ojetého vozidla. V důsledku toho překračuje částka placená za registraci dovezeného ojetého vozidla částku vztahující se na podobné ojeté vozidlo již zaregistrované v Portugalsku, což představuje nesplnění článku 110 SFEU a judikatury Soudního dvora.

____________