Language of document :

Sag anlagt den 23. april 2020 – Europa-Kommissionen mod Republikken Portugal

(Sag C-169/20)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. França og C. Perrin, som befuldmægtigede)

Sagsøg: Republikken Portugal

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Portugal har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), idet den ikke tager hensyn til værditabet på miljøkomponenten ved beregningen af værdien af brugte køretøjer, der er importeret til portugisisk område og købt i andre medlemsstater, ved fastsættelsen af registreringsafgiften.

Republikken Portugal tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den pågældende portugisiske lovgivning indfører en forskelsbehandling mellem afgiften på et importeret køretøj og afgiften på et tilsvarende indenlandsk køretøj. De gældende regler og metoden for beregning medfører, at afgiften på importerede køretøjer næsten altid er højere.

Dette er særligt bekymrende, fordi det er i strid med Domstolens praksis: Den portugisiske lovgivning om beregning af afgiften på brugte køretøjer, der er købt i andre medlemsstater, har allerede været genstand for tidligere traktatbrudssager og flere domme afsagt af Domstolen.

Den portugisiske lovgivning sikrer ikke, at brugte køretøjer, der importeres fra andre medlemsstater, ikke beskattes med et beløb, der er højere end afgiften på tilsvarende indenlandske brugte køretøjer. Dette kan forklares ved det forhold, at der som følge af lovændringen i 2016 ikke tages hensyn til værdiforringelsen af den miljøkomponent, der anvendes ved beregningen af værdien af et brugt køretøj.

Det følger af det ovenstående, at den værdiforringelsestabel, som er vedtaget ved den nationale lovgivning, ikke medfører en rimelig tilnærmelse til det importerede brugte køretøjs faktiske værdi. Det beløb, som betales for at indregistrere et importeret brugt køretøj, er derfor højere end det, der betales for et lignende brugt køretøj, der allerede er registreret i Portugal, hvilket bekræfter, at der foreligger en tilsidesættelse af artikel 110 TEUF og Domstolens praksis.

____________