Language of document :

23. aprillil 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(kohtuasi C-169/20)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. França ja C. Perrin)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Portugali Vabariik ei võta sõidukite registreerimismaksu arvutamise raames selle väärtuse arvutamisel, mida kohaldatakse Portugali Vabariiki toodud ja teistes liikmesriikides soetatud kasutatud sõidukite suhtes, arvesse keskkonnakomponendi väärtuse vähenemist, on nimetatud liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 110.

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Portugali asjaomased õigusnormid kohtlevad erinevalt imporditud sõiduki ja sarnase kodumaise sõiduki maksustamist. Kehtivast arvutamise viisist ja valemist tuleneb, et imporditud sõiduki suhtes kohaldatav maks on peaaegu alati kõrgem.

Olukord on seda enam muret tekitav, et see on vastuolus Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga: Portugali õigusnormide suhtes, mis käsitlevad teistes liikmesriikides ostetud kasutatud sõidukite suhtes kohaldatava maksu arvutamist, on varem juba rikkumismenetlusi läbi viidud ja Euroopa Kohus on nende suhtes teinud mitu kohtuotsust.

Portugali õigusnormid ei taga, et teistest liikmesriikidest imporditud sõidukeid maksustatakse summaga, mis ei ületa maksu, mida kohaldatakse sarnaste kodumaiste sõidukite suhtes. Seda võib selgitada asjaoluga, et pärast 2016. aasta seadusmuudatust, ei vähendata kasutatud sõiduki väärtuse arvutamisel rakendatava keskkonnakomponendi väärtust.

Sellest tuleneb, et väärtuse vähenemise tabel, mis on riigisiseste õigusnormidega vastu võetud, ei too kaasa imporditud kasutatud sõiduki tegeliku väärtuse mõistlikku lähendamist. Seetõttu ületab imporditud kasutatud sõiduki registreerimisel tasutud maksu summa seda summat, mis seondub Portugalis juba registreeritud sarnase kasutatud sõidukiga, ja järelikult kujutab see endast ELTL artikli 110 ning Euroopa Kohtu praktika rikkumist.

____________