Language of document :

Talan väckt den 23 april 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-169/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. França och C. Perrin)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom att inte föreskriva att den miljörelaterade komponenten ska anses ha sjunkit i värde vid beräkningen av värdet på begagnade fordon som importeras till Portugal och som förvärvats från andra medlemsstater, när registreringsskatten ska beräknas, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den portugisiska lagstiftningen innebär diskriminering vid beskattningen av importerade fordon jämfört med liknande inhemska fordon. De beräkningsvillkor och den beräkningsmetod som ska tillämpas enligt lagstiftningen medför att importerade fordon nästan alltid beskattas hårdare.

Denna situation är särskilt oroande då den strider mot en fast praxis från EU-domstolen: den portugisiska lagstiftningen om beräkning av skatten på begagnade fordon som förvärvats från andra medlemsstater har redan varit föremål för fördragsbrottsförfaranden och olika domar från EU-domstolen.

Den portugisiska lagstiftningen säkerställer inte att begagnade fordon som importeras från andra medlemsstater beskattas med ett belopp som inte överstiger det skattebelopp som tas ut med avseende på liknande inhemska begagnade fordon. Detta kan bero på att den miljörelaterade komponent som används vid beräkningen av ett begagnat fordons värde inte anses ha sjunkit i värde.

Härav följer att den tabell över värdeförsämring som antagets genom den nationella lagstiftningen inte ger en rimlig uppskattning av värdet av ett importerat begagnat fordon. Det belopp som ska betalas för att registrera ett importerat begagnat fordon överstiger därför det belopp som ska betalas för ett begagnat fordon som redan är registrerat i Portugal, vilket utgör en överträdelse av artikel 110 FEUF och strider mot EU-domstolens praxis.

____________