Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgerichts (Германия), постъпило на 24 февруари 2020 г. — LW/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-91/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: LW

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3 от Директива 2011/95/ЕС1 да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредба на държава членка, която предвижда, че на непълнолетното несемейно дете на лице, на което е предоставен статут на бежанец, следва да бъде предоставен статут на бежанец, който е производен на статута на това лице (т.нар. закрила на семейството на бежанец), и в случая, когато това дете, чрез другия родител, при всички случаи притежава гражданството на друга държава, която не е идентична с държавата на произход на бежанеца и от чиято закрила то може да се ползва?

Трябва ли член 23, параграф 2 от Директива 2011/95/ЕС да се тълкува в смисъл, че ограничението, съгласно което правото на членовете на семейството на предимствата, посочени в членове 24—35 от тази директива, се предоставя само доколкото това е съвместимо с личния правен статут на члена на семейството, не допуска на непълнолетното дете да се предоставя статут на бежанец, производен от статута на бежанеца при описаните в първия въпрос обстоятелства?

От значение ли е за отговора на първия и на втория въпрос дали за детето и родителите му е възможно и приемливо да установят местопребиваването си в държавата, на която детето и майка му са граждани, от чиято закрила те могат да се ползват и която не е идентична с държавата на произход на бежанеца (бащата), или е достатъчна възможността целостта на семейството да продължи да е запазена на територията на Федерална република Германия по силата на разпоредбите в областта на правото на пребиваване?

____________

1 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9)