Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 24. februarja 2020 – LW/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-91/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagateljica revizije: LW

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3 Direktive 2011/95/EU1 razlagati tako, da nasprotuje predpisu države članice, v skladu s katerim je mladoletnemu neporočenemu otroku osebe, ki ji je bil priznan status begunca, treba priznati iz tega izpeljan status begunca (tako imenovana zaščita za begunčeve družinske člane), tudi če ima ta otrok – prek enega od staršev – tudi državljanstvo druge države, ki ni begunčeva izvorna država in katere zaščito lahko izkoristi?

2.    Ali je treba člen 23(2) Direktive 2011/95/EU razlagati tako, da omejitev, v skladu s katero so družinski člani do ugodnosti iz členov od 24 do 35 te direktive upravičeni samo v obsegu, združljivem z osebnim pravnim statusom družinskega člana, preprečuje, da bi se mladoletnemu otroku v okoliščinah, opisanih v prvem vprašanju, priznal status begunca, ki bi se izpeljal iz statusa osebe, ki je že pridobila status begunca?

3.    Ali je za odgovor na prvo in drugo vprašanje pomembno, ali imajo otrok in njegovi starši možnost in se od njih lahko razumno pričakuje, da se naselijo v državi, katere državljana sta otrok in mati, katere zaščito lahko ta dva izkoristita in ki ni izvorna država begunca (očeta), ali pa zadostuje, da se enotnost družine na ozemlju Zvezne republike Nemčije) lahko ohrani na podlagi določb, s katerimi se ureja pravica do prebivanja?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L 337, str. 9).