Language of document :

Жалба, подадена на 14 април 2020 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-161/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Съвета1 , съдържащо се в акта на Корепер от 5 февруари 2020 г., с което се одобрява внасянето на документ в Международната морска организация (ММО) по отношение на въвеждането на насоки относно жизнения цикъл за оценка „от източник до резервоар“ на емисии на парникови газове от устойчиви алтернативни горива, с оглед на предаването на ММО на документа от председателството на Съвета от името на държавите членки и на Комисията,

запази действието на решението,

осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Подадената от Комисията жалба се отнася до решение на Съвета, съдържащо се в акта на Корепер от 5 февруари 2020 г., с което се одобрява внасянето на документ в Международната морска организация (ММО) по отношение на въвеждането на насоки относно жизнения цикъл за оценка „от източник до резервоар“ на емисии на парникови газове от устойчиви алтернативни горива (внасяне на документ относно емисиите на парниковите газове), с оглед на предаването на ММО на документа от председателството на Съвета от името на държавите членки и на Комисията

В подкрепа на жалбата си Комисията посочва две основания.

На първо място, Комисията счита, че решението на Съвета нарушава изключителната компетентност на Съюза по член 3, параграф 2 ДФЕС. Наистина, Съюзът има изключителна компетентност в областта, до която се отнася внасянето на документа относно емисиите на парникови газове, по смисъла на член 3, параграф 2 ДФЕС , тъй като в голяма степен тази област е покрита от общите правила, приложими към вътрешни за Европейския съюз положения, по смисъла на установената практика на Съда на Европейския съюз.

На второ място, Комисията счита, че решението на Съвета нарушава институционалните прерогативи на Комисията по член 17, параграф 1 ДЕС, тъй като само Комисията има право да действа от името на Съюза и да извършва външното представителство на Съюза.

____________

1 Документ на Съвета ST 6287/20 от 24 февруари 2020 г.