Language of document :

14. aprillil 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-161/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu otsus1 , mis tuleneb COREPERi 5. veebruari 2020. aasta aktist, millega kiideti heaks, et nõukogu eesistujariik esitab liikmesriikide ja komisjoni nimel Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile (IMO) esildise, mis puudutab olelusringi suuniste kehtestamist, selleks et hinnata allikast paagini säästvate alternatiivkütuste kasvuhoonegaaside heitkoguseid;

jätta otsuse tagajärjed kehtima;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni tühistamishagi puudutab nõukogu otsust, mis tuleneb COREPERi 5. veebruari 2020. aasta aktist, millega kiideti heaks, et nõukogu eesistujariik esitab liikmesriikide ja komisjoni nimel Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile (IMO) esildise, mis puudutab olelusringi suuniste kehtestamist, selleks et hinnata allikast paagini säästvate alternatiivkütuste kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Komisjon põhjendab oma hagi kahe väitega.

Esiteks väidab komisjon, et nõukogu otsus on vastuolus ELTL artikli 3 lõikes 2 sätestatud liidu ainupädevusega. Nimelt on liidul ELTL artikli 3 lõike 2 tähenduses ainupädevus valdkonnas, mida käsitleb kasvuhoonegaaside heitkoguste esildis, sest see valdkond on Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt suures osas hõlmatud liidusiseste olukordade suhtes kohaldatavate ühiste eeskirjadega.

Teiseks väidab komisjon, et nõukogu otsusega on rikutud ELL artikli 17 lõikest 1 tulenevaid komisjoni institutsioonilisi eesõigusi, sest ainult komisjonil on õigus liidu nimel tegutseda ja tagada välistegevuses liidu esindamine.

____________

1 Nõukogu 24. veebruari 2020. aasta dokument ST 6287/20.