Language of document :

Žaloba podaná 14. apríla 2020 – Európska komisia/Rada Európskej únie

(vec C-161/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozhodnutie Rady1 obsiahnuté v akte Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) z 5. februára 2020, ktorým bolo schválené oznámenie Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) v oblasti zavedenia usmernení týkajúcich sa životného cyklu na odhad emisií skleníkových plynov (well-to-tank) z udržateľných alternatívnych palív, s cieľom jeho postúpenia IMO predsedníctvom Rady v mene členských štátov a Komisie,

zachoval účinky tohto rozhodnutia a

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba o neplatnosť podaná Komisiou o zrušenie rozhodnutia Rady obsiahnutého v akte Výboru stálych predstaviteľov (Coreper) z 5. februára 2020, ktorým bolo schválené oznámenie Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) v oblasti zavedenia usmernení týkajúcich sa životného cyklu na odhad emisií skleníkových plynov (well-to-tank) z udržateľných alternatívnych palív (oznámenie skleníkových plynov), s cieľom jeho postúpenia IMO predsedníctvom Rady v mene členských štátov a Komisie.

Komisia uvádza na podporu svojej žaloby dva žalobné dôvody.

Komisia sa v prvom rade domnieva, že rozhodnutie Rady porušuje výlučnú právomoc podľa článku 3 ods. 2 ZFEÚ. Únia má totiž výlučnú právomoc v oblasti týkajúcej sa ohlásenia emisií skleníkových plynov v zmysle článku 3 ods. 2 ZFEÚ, pretože táto oblasť je z veľkej časti pokrytá spoločnými pravidlami uplatniteľnými na situácie v rámci EÚ v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora.

Komisia sa v druhom rade domnieva, že rozhodnutie Rady porušuje jej inštitucionálne výsady podľa článku 14 ods. 1 ZEÚ, pretože len Komisia je oprávnená konať v mene Únie a zabezpečovať vonkajšie zastupovanie Únie.

____________

1 Dokument Rady ST 6287/20 z 24. februára 2020.