Language of document :

Talan väckt den 14 april 2020 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

(Mål C-161/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut1 , vilket utgör en del av Corepers rättsakt av den 5 februari 2020 om antagande av bidraget till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) avseende införandet av riktlinjer för livscykler avsedda att beräkna utsläppet från källa till tank av växthusgaser från hållbara alternativa bränslen, i syfte att det ska överlämnas av ordförandeskapet för rådet till IMO på medlemsstaternas och kommissionens vägnar,

bibehålla verkningarna av det beslutet, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionens talan om ogiltigförklaring avser rådets beslut, vilket utgör en del av Corepers rättsakt av den 5 februari 2020 om antagande av bidraget till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) avseende införandet av riktlinjer för livscykler avsedda att beräkna utsläppet från källa till tank av växthusgaser från hållbara alternativa bränslen (bidraget avseende växthusgaser), i syfte att det ska överlämnas av ordförandeskapet för rådet till IMO på medlemsstaternas och kommissionens vägnar.

Kommissionen har till stöd för sin talan åberopat två grunder.

Kommissionens anser för det första att rådets beslut åsidosätter unionens exklusiva befogenhet enligt artikel 3.2 FEUF. Unionen har nämligen exklusiv befogenhet inom det område som avses i bidraget avseende växthusgaser i den mening som avses i artikel 3.2 FEUF, eftersom det området till stor del omfattas av de gemensamma bestämmelser som är tillämpliga på situationer inom EU i enlighet med domstolens fasta praxis.

Kommissionen anser för det andra att rådets beslut åsidosätter kommissionens institutionella befogenheter enligt artikel 17.1 FEU, eftersom endast kommissionen har befogenhet att agera för unionen och att representera unionen utåt.

____________

1 Rådets dokument ST 6287/20 av den 24 februari 2020.