Language of document :

Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 12 март 2020 г. — JS/Câmara Municipal de Gondomar

(Дело C-135/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Жалбоподател: JS

Ответник: Câmara Municipal de Gondomar

Преюдициални въпроси

Трябва ли правото на Европейския съюз, и по-специално член 5 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)1 да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която съдържа абсолютна забрана за преобразуване на срочни трудови договори, сключени от публични органи, в безсрочни трудови договори?

Трябва ли Директива 1999/70/ЕО да се тълкува в смисъл, че налага преобразуването на договорите като единствен начин за предотвратяване на злоупотреби от използването на последователни срочни трудови договори?

____________

1 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 1751999, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр.129)