Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 12. března 2020 – JS v. Câmara Municipal de Gondomar

(Věc C-135/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): JS

Žalovaný: Câmara Municipal de Gondomar

Předběžné otázky

Musí být unijní právo, konkrétně [ustanovení] 5 rámcové dohody, která je přílohou směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě [o pracovních poměrech na dobu určitou] uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS1 , vykládáno v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která za všech okolností zakazuje přeměnu pracovních smluv na dobu určitou uzavřených veřejnoprávními entitami na pracovní smlouvy na dobu neurčitou?

Musí být směrnice 1999/70/ES vykládána v tom smyslu, že ukládá přeměnu smluv jako jedinou formu předcházení zneužitím vyplývajícím z použití po sobě jdoucích pracovních smluv uzavřených na dobu určitou?

____________

1 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368)