Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 12. marts 2020 – JS mod Câmara municipal de Gondomar

(Sag C-135/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: JS

Sagsøgt: Câmara municipal de Gondomar

Præjudicielt spørgsmål

Skal EU-retten, navnlig § 5 i den rammeaftale, som er optaget som bilag til Rådets direktiv 1999/70/EF 1 af 28. juni 1999 om rammeaftalen, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, fortolkes således, at den er til hinder for en national ordning, som forbyder enhver ændring af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, som er indgået af offentlige institutioner, til tidsubegrænsede ansættelseskontrakter?

Skal direktiv 1999/70/EF fortolkes således, at det pålægger en ændring af kontrakterne som den eneste måde, hvorved misbrug hidrørende fra anvendelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter kan undgås?

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).