Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2020. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) — JS protiv Câmara Municipal de Gondomar

(predmet C-135/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Supremo Tribunal Administrativo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: JS

Druga stranka u postupku: Câmara Municipal de Gondomar

Prethodna pitanja

Treba li pravo Europske unije, konkretno članak 5. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP1 , tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se u svakom slučaju zabranjuje promjena ugovora o radu na određeno vrijeme, koje su sklopili javni subjekti, u ugovore o radu na neodređeno vrijeme?

Treba li Direktivu 1999/70/EZ tumačiti na način da se njome nalaže promjena vrste ugovora kao jedini način da se izbjegne zlouporaba uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme?

____________

1 Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)