Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. martā iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – JS/Câmara Municipal de Gondomar

(Lieta C-135/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal Administrativo

Pamatlietas puses

Prasītāja: JS

Atbildētāja: Câmara Municipal de Gondomar

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības tiesības, it īpaši Padomes Direktīvai 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku 1 pievienotā Pamanolīguma 5. pants, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru jebkurā gadījumā ir aizliegts publisko iestāžu uz noteiktu laiku noslēgtos darba līgumus pārveidot par darba līgumiem uz nenoteiktu laiku?

Vai Direktīva 1999/70/EK ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to pienākums pārveidot līgumus ir noteikts kā vienīgais veids, kā novērst secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu?

____________

1 Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).