Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 12. marca 2020 – JS/Câmara Municipal de Gondomar

(vec C-135/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: JS

Odporca: Câmara Municipal de Gondomar

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa právo Európskej únie, konkrétne doložka 5 rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP1 , vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v každom prípade zakazuje premenu pracovných zmlúv na dobu určitú uzatvorených verejnými subjektmi na pracovné zmluvy na dobu neurčitú?

2.    Má sa smernica 1999/70/ES vykladať v tom zmysle, že ukladá premenu zmlúv ako jediný spôsob zamedzenia nezákonnému konaniu vyplývajúcemu z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).