Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy w Gliwicach (Puola) on esittänyt 5.3.2020 – D. Spółka Akcyjna v. W. Zrt

(asia C-127/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pääasian asianosaiset

Kantaja: D. Spółka Akcyjna

Vastaaja: W. Zrt

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajan, jonka lentokone on joutunut yhteentörmäykseen linnun kanssa, on sen kohtuudella toteutettavaksi kuuluvien toimenpiteiden puitteissa varattava lentojensa kiertävän vuorojärjestelmän mukaisen suunnittelun yhteydessä riittävä ajallinen liikkumavara vaadittavan turvallisuustarkastuksen suorittamiseen?

ja jos vastaus on kieltävä:

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajan, jonka lentokone on joutunut yhteentörmäykseen linnun kanssa, on sen kohtuudella toteutettavaksi kuuluvien toimenpiteiden puitteissa lentojensa suunnittelun yhteydessä määrättävä työvuorosuunnitelma tai miehistöjärjestely siten, että miehistö olisi valmis lentotyöhön viipymättä vaaditun turvallisuustarkastuksen suorittamisen jälkeen riippumatta lento- ja työaikarajoituksista ja lepoa koskevista vaatimuksista, joista säädetään lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti 5.10.2012 annetussa komission asetuksen (EU) N:o 965/20122 liitteessä III?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.

2 EUVL 2012, L 296, s. 1.